پورتال اداره آموزش وپرورش استان گيلان
اخبار مهم:
اطلاعیه

اداره كل آموزش و پرورش استان گیلان در نظر دارد براساس آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون الحاقی برخی موادبه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دو باب مغازه واقع در رشت خیابان شهید مطهری جنب مجتمع رفاهی فرهنگیان را به صورت عقد اجاره سه ساله با قیمت پایه كارشناسی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واگذار نماید .

- مغازه شماره یك به متراژ 103/25 متر مربع واقع در رشت خیابان شهید مطهری جنب مجتمع رفاهی مطهری فرهنگیان

- مغازه شماره دو به متراژ 38 متر مربع واقع در رشت خیابان شهید مطهری جنب مجتمع رفاهی مطهری فرهنگیان

- متقاضیان اجاره مغازه های مذكور می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شركت در مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز كاری در ساعات اداری به آدرس ذیل مراجعه و یا از سایت اداره كل آموزش و پرورش به نشانی http://guilan.medu.ir دریافت نمایند .

- رشت میدان فرهنگ - اداره پشتیبانی و تداركات ( امور قراردادها ) اداره كل آموزش و پرورش تلفن تماس 33333601-013

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه